Què oferim?

A Gesad assessorem petites i grans empreses, oferim serveis jurídics i adequem la seva empresa a la Llei de Protecció de Dades.

Servei d’assessoria

 • Comptable i Financera
 • Assessorament personal i telefònic en qualsevol matèria comptable.
 • Control de la comptabilitat.
 • Confecció pressupostos anuals.
 • Elaboració dels estats comptables i anàlisi i comentari dels mateixos.
 • Tancament i legalització de llibres oficials al Registre Mercantil
 • Elaboració i presentació dels comptes anuals al Registre Mercantil
 • Realització de reunions, tant en el nostre despatx com a les oficines clients, per tractar tots els temes d’interès
 • Fiscal i Tributària
 • Assessorament a les empreses i professionals en les seves obligacions tributàries.
 • Planificació fiscal
 • Impostos periòdics mensuals i trimestrals: IVA, IRPF, etc
 • Impost sobre la renda de persones físiques
 • Impostos sobre societats i comptes anuals
 • Gestió d’aplaçaments i fraccionaments
 • Comprovacions i revisions i inspeccions AEAT
 • Estudi i confecció de recursos
 • Declaracions censals.
 • Laboral.
 • Elaboració de nòmines, pagues extraordinàries, bonus, etc
 • Contractes de treball.
 • Altes, baixes i variacions de dades.
 • Enviament de fitxers a la seguretat social.
 • Gestió de retencions dels treballadors.
 • Pensions i prestacions a la seguretat social.
 • Acomiadaments.
 • Assistència a l’empresa CMAC.
 • Inspeccions de treball.

Serveis jurídics

 • Mercantil.
 • Constitució de societats.
 • Modificacions estatutàries.
 • Ampliació i reducció de capital.
 • Fusions i escissions de societats.
 • Dissolució i liquidació de societats.
 • Expedients consursals.
 • Civil.
 • Laboral.
 • Societari.

Serveis de LOPD i LSSI

 • Adequació a la Llei Orgànica de Protecció de Dades.
 • Inscripció de fitxers en el Registre de la AEPD.
 • Elaboració del document de seguretat.
 • Revisió de les relacions contractuals i textos legals per e-mails, internet etc.
 • Auditoria de seguretat.
 • Servei de manteniment.